طرح ریزی انجام یک MRI مغز روتین

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز روتین: TIA, CVA عفونت، التهاب، مننژیت، انسفالیت، HIV, AIDS, TB کاهش ادراک، اختلالات نورودژنراتیو، دمانس MS و بیماری های دیمیلیزان صرع، تشنج تومورها ، متاستاز، آبسه ها صایعات مخچه و ساقه ی مغز ابنورمالی های مادرزادی پیگیری های پس از عمل جراحی پاتولوژی های…
1 11 12 13