شناسایی تصویر با وزن T1 اسپین اکو و اسپین اکوی سریع   هنگامی که بیمار درون مگنت قرار می گیرد، اتم های هیدروژن بدن بیمار در امتداد میدان مغناطیسی قرار می گیرند. سپس یک پالس RF ارسال شده و اسپین اتم های هیدروژن را به صفحه ی دیگری منتقل می…
1 19 20 21