شناسایی تصویر با وزن T1 اسپین اکو و اسپین اکوی سریع، پس از تزریق ماده ی حاجب     ظاهر تصویر MRI: بهترین راه برای تشخیص تصویر با وزن T1W پس از تزریق ماده ی حاجب این است که به عروق موجود در نواحی مختلف مثل مغز، گردن، قفسه ی…
شناسایی تصویر با وزن T1 و با حذف چربی F.S     حذف چربی یا fat saturation تکنیکی است که از آن برای حذف سیگنال بافت چربی و کاهش آرتیفکت جابجایی شیمیایی، بهبود نمایش برداشت ماده ی کنتراست و شناسایی بافت های مختلف استفاده می شود.   برای انجام حذف…
شناسایی تصویر با وزن T1 اسپین اکو و اسپین اکوی سریع   هنگامی که بیمار درون مگنت قرار می گیرد، اتم های هیدروژن بدن بیمار در امتداد میدان مغناطیسی قرار می گیرند. سپس یک پالس RF ارسال شده و اسپین اتم های هیدروژن را به صفحه ی دیگری منتقل می…

طرح ریزی انجام یک MRI مغز روتین

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز روتین: TIA, CVA عفونت، التهاب، مننژیت، انسفالیت، HIV, AIDS, TB کاهش ادراک، اختلالات نورودژنراتیو، دمانس MS و بیماری های دیمیلیزان صرع، تشنج تومورها ، متاستاز، آبسه ها صایعات مخچه و ساقه ی مغز ابنورمالی های مادرزادی پیگیری های پس از عمل جراحی پاتولوژی های…
1 4 5 6