DIR (Double inversion recovery):   این تکنیک یکی ازانواع تکنیک های IR است که از دو پالس معکوس کننده ۱۸۰ درجه استفاده  می کند.با استفاده از انتخاب مناسب زمان های TI1 وTI2 می توان همزمان سیگنال دو بافت مختلف (به طور مثال CSF وWM) را سرکوب کرد.در شکل زیر دیاگرام…