T2-FLAIR

این سکانس پالسی در سال ۱۹۹۰ توسط تیم تحقیقاتی هامر اسمیت ابداع شد. سکانس مورد استفاده ی آنها دارای پارامترهای T1 از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و TR=8000 و TE=140 بود. علی رغم زمان طولانی این سکانس، کاربرد بالینی بالای T2-FLAIR این سکانس را به روتین تصویربرداری مغز وارد کرده است.…

T2-STIR

سکانس های بازیافت معکوس یا IR سکانس های اسپین اکویی هستند که به ابتدای این سکانس های پالسی یک پالس آماده سازی ۱۸۰ درجه برای معکوس کردن ممان مغناطیسی اضافه شده است. پس از اعمال پالس ۱۸۰ درجه، مغناطش عرضی نزدیک به صفر بوده و سیگنالی دریافت نمی شود.  …
شناسایی تصویر با وزن PDW یا دانسیته پروتونی با حذف چربی (PD.FS)   ظاهر تصویر MRI: بهترین راه برای تشخیص تصویر با وزن PDW این است که ناحیه ی دارای چربی را شناسایی کنیم، این نواحی در تصاویر PDW.FS تیره دیده خواهند شد. سایر بافت ها ظاهری شبیه به تصاویر…
شناسایی تصویر با وزن T2 و با حذف چربی F.S   ظاهر تصویر MRI: بهترین راه برای شناسایی تصویر T2. FS مشاهده ی بافت چربی زیر جلدی و مغز استخوان است. چربی این مناطق تیره به نظر می رسند.   سایر بافت ها ظاهری شبیه ظاهر تصویر T2W معمول دارند.…