شناسایی تصویر با وزن T2 اسپین اکو و اسپین اکوی سریع     ویژگیهای تصویر با وزن T2W: زمانی که یک سکانس برای گرفتن تصویر T2W تنظیم می شود، به گونه ای است که بافتی که دارای بیشترین زمان آسایش T2 است، بیشترین مغناطش عرضی را خواهد داشت و دارای…

طرح ریزی انجام یک MRI مغز روتین

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز روتین: TIA, CVA عفونت، التهاب، مننژیت، انسفالیت، HIV, AIDS, TB کاهش ادراک، اختلالات نورودژنراتیو، دمانس MS و بیماری های دیمیلیزان صرع، تشنج تومورها ، متاستاز، آبسه ها صایعات مخچه و ساقه ی مغز ابنورمالی های مادرزادی پیگیری های پس از عمل جراحی پاتولوژی های…
1 3 4 5