تماس با ما

ارسال دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات به آدرس ایمیل وبسایت

info@mrifarsi.ir

 


تماس با مدیریت وبسایت

alizadehnavid@mrifarsi.ir

 


 

تماس با سردبیر وبسایت:

hoseinjomleh@mrifarsi.ir