تماس با مدیریت سایت

نوید سرمست علیزاده

 

 


محمد رضا حسین شاهی

کارشناس رادیولوژی

سوپروایزر دپارتمان رادیولوژی بیمارستان پارس