فیزیست تصویربرداری MRI

 

 

 


آقای نوید سرمست علیزاده

کارشناس ارشد تصویر برداری پزشکی (MRI)

Clinical MRI Physicist
Clinical Education Specialist
@Siemensehealthneers


 
آقای علی سعیدی

    MRI Application Specialist


آقای جمیل عبدالمحمدی

Department of Radiology Faculty of Paramedical

Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj – IRAN


آقای امیر افتخاری مقدم

(MRI) کارشناس ارشد تصویربرداری پزشکی

GE MRI Application Specialist


                                                                                                                      

  آقای امید منصور

  کارشناس MRI و CT Scan

  مسئول آموزش CT Scan فیلیپس