فیزیست تصویربرداری MRI

 

 

 


آقای نوید سرمست علیزاده

کارشناس ارشد تصویر برداری پزشکی (MRI)

MRI & CT Application Specialist (SIEMENS)


 
آقای علی سعیدی

    MRI Application Specialist


آقای جمیل عبدالمحمدی

Department of Radiology Faculty of Paramedical

Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj – IRAN


آقای امیر افتخاری مقدم

(MRI) کارشناس ارشد تصویربرداری پزشکی

GE MRI Application Specialist


آقای حسین جمله

کارشناس ارشد تصویر برداری پزشکی (MRI)


آقای وحید شهمایی

MRI Physicist

GE MRI Application specialist

Medical Imaging MSc

 


                                                                                                                      

  آقای امید منصور

  کارشناس MRI و CT Scan

  مسئول آموزش CT Scan فیلیپس