چگونه یک تصویر MRI بیمار دچار درد گردن و اندام فوقانی به دلیل فتق و یا بالژ ستون فقرات گردنی را تشخیص دهیم؟

در این ویدیو خواهید آموخت که چگونه یک تصویر MRI  بیمار دچار درد گردن و اندام فوقانی به دلیل فتق ستون فقرات گردنی را تشخیص دهیم. 

چگونه یک تصویر MRI بیمار دچار درد کمر و اندام تحتانی به دلیل فتق و یا بالژ ستون فقرات کمری را تشخیص دهیم؟

در این ویدیو خواهید آموخت که چگونه یک تصویر MRI  بیمار دچار درد کمر و اندام تحتانی به دلیل فتق ستون فقرات کمری را تشخیص دهیم.