آرتیفکت حرکتی

این آرتیفکت در اثر حرکت ارادی یا غیر ارادی بیمار یا به دلیل پالسیشن جریان درون عروق ایجاد می شود. همچنین آرتیفکت حرکتی فقط در جهت فاز دیده می شود. سوال: چرا این آرتیفکت فقط در جهت فاز دیده می شود؟ پاسخ: ابتدا اینکه حرکت در جهت هر کدام از…
MultiVane XD تصویربرداری بدون آرتیفکت حرکتی حرکت عضو همیشه یک عامل مخرب در تصویربردای MRI بوده است. در این بین حرکتهای غیر ارادی روده و تنفس در حال انجام MRI  باعث عدم تشخیص دقیق  ضایعه و  متعاقب آن باعث تکرار آزمایش میشوند. تکنولوژی MultiVane XD در PHILIPS MRI به ما…