یکنواختی میدان مغناطیسی دستگاه و اهمیت آن

هموژنیتی به یکنواختی میدان مغناطیسی دستگاه در مرکز آن و در فواصل یکسان از مرکز و در صورت عدم وجود چیزی درون آن گفته می شود و با واحد PPM اندازه گیری می شود. توجه کنید که ارقام ارائه شده توسط شرکت های سازنده ممکن است در فواصل مختلف ذکر…