MR Elastography

الاستوگرافی تشدید مغناطیسی این روش یکی از روش‌های در حال توسعه ی سریع برای ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی بافت است. این تکنولوژی، اطلاعاتی مشابه با روش لمس توسط پزشکان برای تشخیص ویژگی‌ بیماری فراهم می‌کند. روش لمس از این طریق برای تشخیص بیماری کمک می‌کند که برخی بیماری‌ها مثل تومور، التهاب…

Breast MRS

MRS در Breast: با اینکه اکثریت آزمون های طیف نگاری تشدید مغناطیسی ای که تا کنون انجام شده در سیستم عصب مرکزی بوده است اما استفاده از آن در سایر ارگان های بدن از جمله پستان نیز رو به رشد است زیرا سایر تکنیکهای تشخیصی معمول، در تشخیص سرطان پستان…