HyperCUBE

امروزه کوتاه بودن زمان اسکن به منظورت سهولت بیشتر آزمون های ام ار برای بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهمترین نو آوری های کمپانی GE در زمینه تصویربرداری ام ار که بدین منظور طراحی و ارائه  شده است تکنیک  HyperCUBE می باشد. در این تکنیک تحریک ناحیه…