ZOOM  DWI                    

  استفاده از FOV  کوچک در سکانس DWI  باعث میشود خطای  PHASE SHIFT در فضای K کاهش پیدا کند . در نتیجه آن خرابی تصویر  کمتر شده و قدرت تفکیک فضایی آن افزایش پیدا میکند . بکاربردن  FOV   کوچک احتمال ایجاد آرتیفکت  WRAP- AROUND   را در تصویر بالا میبرد در…