MultiVane XD تصویربرداری بدون آرتیفکت حرکتی حرکت عضو همیشه یک عامل مخرب در تصویربردای MRI بوده است. در این بین حرکتهای غیر ارادی روده و تنفس در حال انجام MRI  باعث عدم تشخیص دقیق  ضایعه و  متعاقب آن باعث تکرار آزمایش میشوند. تکنولوژی MultiVane XD در PHILIPS MRI به ما…