شیمینگ و ایجاد یکنواختی

هنگامی یک دستگاه MRI خریداری شده و به مرکز جدید منتقل و راه اندازی می شود، به دلیل وجود اجسام فلزی، سیم ها و تجهیزات مکان جدید و ... یکنواختی قبلی شرکتی خود را از دست داده است. همچنین میدان مغناطیسی دستگاه های اطراف دستگه جدید نیز می تواند یکنواختی…