PROMO

یکی از دغدغه های موجود در تصویربرداری MR حرکات بیمار بوده که ممکن است بصورت ارادی و یا غیر ارادی ایجاد شده و حوجب افت شدید کیفیت تصاویر گردد. متداول ترین روش کاهش آرتیفکت حرکتی استفاده از روش PROPELLER یا BLADE می باشد. اما در مواردی که نیاز به انجام…

Silenz

یکی از مشکلات بزرگ تصویربرداری MR صدای بسیار شدید دستگاه در زمان اسکن بوده که ممکن است تا ۱۰۸ دسی بل (اندکی کمتر از یک کنسرت راک!) برسد. این موضوع همواره موجب ایجاد نارضایتی در بیماران شده  و حتی در برخی موارد بیماران نمی توانند آن را تحمل کنند. کمپانی…
BLADE (PRPPELLR):   در اواخر سال ۱۹۹۰ تکنیک جدیدی تحت عنوان PROPELLER  توسط pipe جهت کاهش آرتیفکت های حرکتی معرفی شد.ایده اصلی به این صورت بود که فضای k را به وسیله تعدادی تیغه شعاعی به صورت چرخشی درآوریم.به هر یک از این تیغه ها یک blade گفته می شود.هر…