ZOOM  DWI                    

  استفاده از FOV  کوچک در سکانس DWI  باعث میشود خطای  PHASE SHIFT در فضای K کاهش پیدا کند . در نتیجه آن خرابی تصویر  کمتر شده و قدرت تفکیک فضایی آن افزایش پیدا میکند . بکاربردن  FOV   کوچک احتمال ایجاد آرتیفکت  WRAP- AROUND   را در تصویر بالا میبرد در…

Diffusion weighted MRI

  دیفیوژن یک سکانس نیست بلکه یک کنتراست است. همانطور که کنتراستT1 و T2 بر اساس اختلاف زمان آسایس T1 و T2 بافتهای مختلف و کنتراست PD بر اساس غلظت و فراوانی پروتون هیدروژن در بافتهای مختلف است؛ واژه ی دیفیوژن به معنی انتشار است و کنتراست دیفیوژنی نیز بر…
Diffusion Tensor Imaging   در ام آر آی پارامترهای متعددی که ویژگی ذاتی هر بافت محسوب میشوند در ایجاد سیگنال و در نتیجه کنتراست تصویر نقش دارد. این پارامترها عبارتند از زمان آسایش T1 ، زمان آسایش T2و دانسیته پروتونی بافتها و همچنین میزان انتشار یا دیفیوژن مولکولهای آب. (بیشتر…)

طرح ریزی انجام یک MRI مغز روتین

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز روتین: TIA, CVA عفونت، التهاب، مننژیت، انسفالیت، HIV, AIDS, TB کاهش ادراک، اختلالات نورودژنراتیو، دمانس MS و بیماری های دیمیلیزان صرع، تشنج تومورها ، متاستاز، آبسه ها صایعات مخچه و ساقه ی مغز ابنورمالی های مادرزادی پیگیری های پس از عمل جراحی پاتولوژی های…