Silenz

یکی از مشکلات بزرگ تصویربرداری MR صدای بسیار شدید دستگاه در زمان اسکن بوده که ممکن است تا ۱۰۸ دسی بل (اندکی کمتر از یک کنسرت راک!) برسد. این موضوع همواره موجب ایجاد نارضایتی در بیماران شده  و حتی در برخی موارد بیماران نمی توانند آن را تحمل کنند. کمپانی…