GOBrain Protocols

این پروتکل، یک آزمون ۵ دقیقه ای تشخیصی از مغز است و شامل ۵ پروتکل تشخیصی MRI مهم مغز بوده و با سکانس های پالسی بهینه شده جمع آوری می شود. جهت دهی و تعیین موقعیت مقاطع تصویر با تکنولوژی موقعیت دهی اتوماتیک مقاطع و بر اساس لندمارک های آناتومیکی…
Diffusion Tensor Imaging   در ام آر آی پارامترهای متعددی که ویژگی ذاتی هر بافت محسوب میشوند در ایجاد سیگنال و در نتیجه کنتراست تصویر نقش دارد. این پارامترها عبارتند از زمان آسایش T1 ، زمان آسایش T2و دانسیته پروتونی بافتها و همچنین میزان انتشار یا دیفیوژن مولکولهای آب. (بیشتر…)