جدول اصطلاحات مورد استفاده در هر یک از شرکت های سازنده ی دستگاه های MRI

Sequence Type SIEMENS General Electric Philips Hitachi Toshiba Spin Echo SE SE SE SE SE Gradient Echo GRE GRE Fast Field Echo (FFE) GE Field Echo Spoiled Gradient Echo FLASH SPGR T1-FFE RF Spoiled SARGE, RSSG Fast FE Coherent Gradient Echo FISP GRASS FFE Rephased SARGE SSFP Steady-State Free Precession…

HyperSense

کلیه تصاویر دیحیتال قابلیت فشرده سازی دارند. بدین صورت که در هنگام انتقال تصاویر به یک حوزه خاص می توان برخی اطلاعات تصویر را بدون کاهش چشمگیر کیفیت حذف نمود. این عمل در تصاویر MRI نیز امکان پذیر است. متداول ترین روش فشرده سازی در MRI روش Compressed Sensing نام…

PROMO

یکی از دغدغه های موجود در تصویربرداری MR حرکات بیمار بوده که ممکن است بصورت ارادی و یا غیر ارادی ایجاد شده و حوجب افت شدید کیفیت تصاویر گردد. متداول ترین روش کاهش آرتیفکت حرکتی استفاده از روش PROPELLER یا BLADE می باشد. اما در مواردی که نیاز به انجام…

hyperband

یکی از جدیدترین امکاناتی که کمپانی GE به تازگی ارائه نموده است تکنیک HyperBand می باشد. در این تکنیک به منظور کاهش زمان اسکن در یک توالی، چند برش به طور همزمان توسط کانال های متعدد فرستنده RF تحریک می شود. بدین وسیله میتوان در یک اسکن با زمان ثابت،…

HyperCUBE

امروزه کوتاه بودن زمان اسکن به منظورت سهولت بیشتر آزمون های ام ار برای بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهمترین نو آوری های کمپانی GE در زمینه تصویربرداری ام ار که بدین منظور طراحی و ارائه  شده است تکنیک  HyperCUBE می باشد. در این تکنیک تحریک ناحیه…