MP-RAGE

  (SIEMENS= MPRAGE        GE= BRAVO        PHILIPS= 3DTFE)   تصویربرداری T1 در تمامی آزمون های ام آر کاریرد دارد. سکانس های دو بعدی T1 بصورت Spin Echo یا Fast Spin Echo به طور گسترده در تصویربرداری کلیه نواحی بدن  مورد استفاده هستند. اما در جایی که نیاز به انجام تصویربرداری سه…