جدول اصطلاحات مورد استفاده در هر یک از شرکت های سازنده ی دستگاه های MRI

Sequence Type SIEMENS General Electric Philips Hitachi Toshiba Spin Echo SE SE SE SE SE Gradient Echo GRE GRE Fast Field Echo (FFE) GE Field Echo Spoiled Gradient Echo FLASH SPGR T1-FFE RF Spoiled SARGE, RSSG Fast FE Coherent Gradient Echo FISP GRASS FFE Rephased SARGE SSFP Steady-State Free Precession…

ZOOM  DWI                    

  استفاده از FOV  کوچک در سکانس DWI  باعث میشود خطای  PHASE SHIFT در فضای K کاهش پیدا کند . در نتیجه آن خرابی تصویر  کمتر شده و قدرت تفکیک فضایی آن افزایش پیدا میکند . بکاربردن  FOV   کوچک احتمال ایجاد آرتیفکت  WRAP- AROUND   را در تصویر بالا میبرد در…
 mDIXON XD TSE     حذف چربی فوق العاده وصرفه جویی در زمان با ایجاد تصاویر با و بدون چربی در یک اسکن در فیلیپس:   این سکانس MRI بر اساس پدیده CHEMICAL SHIFT  کار میکند و حذف پربی (FAT SUPPRESSION ) فوق العاده یکنواختی  را ایجاد میکند.   از…
MultiVane XD تصویربرداری بدون آرتیفکت حرکتی حرکت عضو همیشه یک عامل مخرب در تصویربردای MRI بوده است. در این بین حرکتهای غیر ارادی روده و تنفس در حال انجام MRI  باعث عدم تشخیص دقیق  ضایعه و  متعاقب آن باعث تکرار آزمایش میشوند. تکنولوژی MultiVane XD در PHILIPS MRI به ما…