آرتیفکت ها

Magnetic Susceptibility Artifact

پذیرفتاری مغناطیسی نشان می دهد هر ماده ای درون میدان مغناطیسی، چگونه خاصیت مغناطیسی می یابد.

بر این اساس مواد به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. دیامغناطیس: موادی بدون الکترون غیر جفت و دارای پذیرفتاری مغناطیسی منفی . اکثر مواد و بافت های بدن از این نوع اند.
  2. پارامغناطیس: این مواد شامل تعدادی الکترون غیر جفت بوده و دارای خاصیت مغناطیسی یا کای مثبت کمی می شوند. گادولینیوم با ۷ الکترون غیرجفت یک پارامغناطیس قوی است. این عنصر در جدول تناوبی عضو خانواده ی لانتانید هاست. برخی از فراورده های ناشی از هموگلوبین نیز مثل دئوکسی و مت هموگلوبین به ترتیب ۴ و ۵ الکترون غیر جفت داشته و پارامغناطیس اند. همو سیدرین از فراورده های نهایی هموگلوبین دارای ۱۰۰۰۰ الکترون غیر جفت بوده و سوپر پارامغناطیس است و خاصیت پذیرفتاری مغناطیسی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر مواد پارامغناطیس دارد.
  3. فرومغناطیس: این مواد دارای خاصیت آهنربایی بسیار قوی بوده و توسط میدان مغناطیسی جذب می شوند و کای مثبت بزرگ دارند. (کای واحد پذیرفتاری مغناطیسی است.) سه نوع از این مواد آهن، کبالت و نیکل هستند.

آرتیفکت پذیرفتاری مغناطیسی در MRI در حدفاصل مواد با خاصیت پذیرفتاری مغناطیسی متفاوت، اتفاق می افتد. مثل حدفاصل بافت و هوا، مثل حدفاصل سینوس های هوائی و سلا و قاعده ی جمجمه.

این اختلاف در خاصیت پذیرفتاری بافت ها ایجاد غیریکنواختی در میدان مگنت و دیستورشن می کند. متعاقب آن نیز دفازه شدن اسپین ها و سیگنال لاس و عدم کدگذاری فضایی صحیح و اشباع چربی ناقص ایجاد آرتیفکت پذیرفتاری مغناطیسی خواهند کرد.

آرتیفکت فلزی ایجاد شده در اثر وجود جسم فلزی روی انگشت پنجم بیمار در اثر اختلاف خاصیت پذیرفتاری مغاطیسی جسم فلزی و بافت دست می باشد.

منبع: MRI the basics, Ray H. Hashemi

تهیه کننده: حسین جمله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *