Fetal MRI

انجام ام آر آی از جنین یکی ار پیچیده ترین آزمون های تصویربرداری ام آر آی است و نیازمند آمادگی بسیار دقیق بیمار، دقت عمل کارشناس ام آر آ...

Liver

پیشرفتهای تکنیکی ازنظر سخت افزار ونرم افزاردرMRI باعث شده است که سکانسهای پالسی سریع جهت کاهش یا حذف آرتیفکتهای حرکتی که قبلا در تصویرب...