GRE مخفف  واژه های gradient recalled echo است. گرادیان اکو با به کارگیری یک جفت پالس گرادیانی که برای دفازه کردن و سپس هم فاز کردن سیگنال به کار می روند تولید می شود. فرایند همفاز کردن توسط گرادیان در این سکانس سیگنال تشکیل می دهد. این اکو توسط گرادیان…

کنتراست تصویر در اسپین اکو

دو پارامتر اصلی قابل کنترل در سکانس پالسی اسپین اکو برای تعیین وزن تصویر TR و TE هستند. در این مطلب نشان خواهیم داد چگونه با ایجاد تغییر در این پارامتر ها وزن T1 یا T2 در اسپین اکو به دست می آید. استفاده از TR برای تعیین کنتراست T1:…

Spin Echo

بسیاری از سکانس پالسی مورد استفاده در MRI بر پایه ی سکانس پالسی اسپین اکو هستند. در این بخش به نحوه ی تشکیل اسپین اکو خواهیم پرداخت. در این سکانس ابتدا یک پالس RF با زاویه چرخش ۹۰ درجه به مقطع مورد نظر ارسال می شود و ممان مغناطیسی طولی…

بازیافت معکوس (inversion recovery-IR)

سکانس پالسی اینورژن ریکاوری یا بازیافت معکوس همان سکانس پالسی اسپین اکو است که به ابتدای آن یک پالس معکوس کننده ی ۱۸۰ درجه اضافه شده است. پس توالی اصلی ارسال پالس های RF در این سکانس ۱۸۰-۹۰-۱۸۰ خواهد بود. فاصله ی زمانی بین پالس ۱۸۰ درجه ی اول و…
DIR (Double inversion recovery):   این تکنیک یکی ازانواع تکنیک های IR است که از دو پالس معکوس کننده ۱۸۰ درجه استفاده  می کند.با استفاده از انتخاب مناسب زمان های TI1 وTI2 می توان همزمان سیگنال دو بافت مختلف (به طور مثال CSF وWM) را سرکوب کرد.در شکل زیر دیاگرام…