GRE مخفف  واژه های gradient recalled echo است. گرادیان اکو با به کارگیری یک جفت پالس گرادیانی که برای دفازه کردن و سپس هم فاز کردن سیگنال به کار می روند تولید می شود. فرایند همفاز کردن توسط گرادیان در این سکانس سیگنال تشکیل می دهد. این اکو توسط گرادیان…
FLASH (fast low angle shot):   FLASH برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط jens frahm  و همکارانش در انستیتو max-planck  آلمان اختراع شد. این سکانس که جزء دنباله های گرادیان اکوی سریع است، از گرادیان تخریب کننده semi-random پس از هر اکو استفاده می کند تا با ایجاد تغییر…

MP-RAGE

  (SIEMENS= MPRAGE        GE= BRAVO        PHILIPS= 3DTFE)   تصویربرداری T1 در تمامی آزمون های ام آر کاریرد دارد. سکانس های دو بعدی T1 بصورت Spin Echo یا Fast Spin Echo به طور گسترده در تصویربرداری کلیه نواحی بدن  مورد استفاده هستند. اما در جایی که نیاز به انجام تصویربرداری سه…