بازیافت معکوس (inversion recovery-IR)

سکانس پالسی اینورژن ریکاوری یا بازیافت معکوس همان سکانس پالسی اسپین اکو است که به ابتدای آن یک پالس معکوس کننده ی ۱۸۰ درجه اضافه شده است. پس توالی اصلی ارسال پالس های RF در این سکانس ۱۸۰-۹۰-۱۸۰ خواهد بود. فاصله ی زمانی بین پالس ۱۸۰ درجه ی اول و…

true FISP/ FIESTA/ Balanced SARG/ BASG/ true SSFP/ STERF

True FISP(true fast imaging with steady state precession):   یکی از تکنیک ها ی گرادیان اکو است که از گرادیان های بالانس شده استفاده می کند.در این سکانس تز دو پالس RF تحریکی با FA کمتر از ۹۰ درجه استفاده می شود.اولین پالس RF تحریکی بردارمغناطیسی عرضی راایجاد کرده که…

GOBrain Protocols

این پروتکل، یک آزمون ۵ دقیقه ای تشخیصی از مغز است و شامل ۵ پروتکل تشخیصی MRI مهم مغز بوده و با سکانس های پالسی بهینه شده جمع آوری می شود. جهت دهی و تعیین موقعیت مقاطع تصویر با تکنولوژی موقعیت دهی اتوماتیک مقاطع و بر اساس لندمارک های آناتومیکی…

طرح ریزی انجام یک MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy: شروع تشنج های جزئی در هر سنی تشنج عمومی و غیر خاص در سال اول زندگی یا بزرگسالی دشواری در کنترل تشنج ها با اولین خط دارویی آنتی اپیلپتیک (AEDs) از دست دادن کنترل تشنج و…