PHILIPS MR COILS

part 1:  dStream Flex L coil   امروزه استفاده کردن از کویلهای flex  در آزمایشات ام آر آی متداول شده است . از مزیتهای این کویلها بکارگیری آنها در جاهاییست که کویلهای  حجمی توانایی قرار گرفتن در آن منطقه را ندارند ویا به علت شرایط positioning  بیمار امکان استفاده از کویل…