LIVER LAB

An Efficient Workflow For Quantifying Hepatic Lipid And Iron Deposition Using Liver Lab   مقدمه طی دهه های گذشته تصویربرداری MRI توانایی فوق العاده ای را در آشکارسازی و اندازه گیری بیماری منتشر کبد(diffuse liver disease) از خود نشان داده است که اولین کاربرد آن در ارزیابی hepatic steatosis و…

بازیافت معکوس (inversion recovery-IR)

سکانس پالسی اینورژن ریکاوری یا بازیافت معکوس همان سکانس پالسی اسپین اکو است که به ابتدای آن یک پالس معکوس کننده ی ۱۸۰ درجه اضافه شده است. پس توالی اصلی ارسال پالس های RF در این سکانس ۱۸۰-۹۰-۱۸۰ خواهد بود. فاصله ی زمانی بین پالس ۱۸۰ درجه ی اول و…

true FISP/ FIESTA/ Balanced SARG/ BASG/ true SSFP/ STERF

True FISP(true fast imaging with steady state precession):   یکی از تکنیک ها ی گرادیان اکو است که از گرادیان های بالانس شده استفاده می کند.در این سکانس تز دو پالس RF تحریکی با FA کمتر از ۹۰ درجه استفاده می شود.اولین پالس RF تحریکی بردارمغناطیسی عرضی راایجاد کرده که…

طرح ریزی انجام یک MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy: شروع تشنج های جزئی در هر سنی تشنج عمومی و غیر خاص در سال اول زندگی یا بزرگسالی دشواری در کنترل تشنج ها با اولین خط دارویی آنتی اپیلپتیک (AEDs) از دست دادن کنترل تشنج و…

طرح ریزی انجام یک MRI هیپوفیز یا سلا تورسیکا

غده ی هیپوفیز شامل دو لوب است که از نظر فیزیولوژیک و آناتومیک تفاوت هایی دارند. لوب قدامی یا آدنو هیپوفیز و لوب خلفی یا نوروهیپوفیز. هر دو لوب درون سلا تورسیکا قرار دارند. ظاهر غده ی هیپوفیز بستگی به سن و جنسیت فرد دارد. در نوزادان در تصاویر T1…
1 2 3 8