Quantitative susceptibility mapping

تصویربرداری کمی پذیرفتاری مغناطیسی-QSM این روش بر پایه اصول تصویر برداری SWI بنا نهاده شده است. در این روش با استفاده از یک سکانس ۳D GRE T2* مولتی اکو تغییرات پذیرفتاری بافت های مختلف در طول زمان اکو های متوالی ثبت میگردد و با استفاده از تصاویر فاز بدست آمده…

Turbo Suite

تنظیم سرعت در MRI با افزایش روزافزون آزمونهای بالینی MRI، نیاز زیادی برای بهره وری بهتر از آن احساس می شود. البته نباید فراموش کرد، این موضوع نباید به قیمت افت کیفیت تصاویر به دست آید. سیستمهای جدید امروزی زیمنس برای کمک در این زمینه، از راهکارهایی برای کاهش زمان…

اسپین اکوی سریع یا Fast Spin Echo

بهره وری سکانس اسپین اکو زمانی بیشتر می شود که پس از هر پالس RF 90 درجه در یک TR بیش از یک اکو گرفته شود. این تکنیک به اسپین اکوی سریع یا FAST SPIN ECHO یا FSE یا TSE  نام دارد. پس از تشکیل اکوی اول مغناطش عرضی به…

مولتی اسلایس اسپین اکو

اگر تصویربرداری اسپین اکو به روش تک مقطعی انجام بگیرد ممکن است برای گرفتن تصویر یک مقطع نیاز به چند دقیقه زمان داشته باشیم. برای غلبه بر این مشکل نیاز داریم تا در هر TR بیشتر از یک برش را تحریک کنیم و از آن سیگنال بگیریم. همانطور که می…

T1 FLAIR

این سکانس یکی از سکانس های بر پایه بازیافت معکوس و مخفف T1 Fluid Attenuated Inversion Recovery است. در سکانس های بر پایه ی IR که از FSE بهره می برد، بافت مورد نظر طبق فرمول زیر شدت سیگنال حذف شده خواهد داشت:     از آنجایی که CSF زمان…
1 2 3 6