جدول اصطلاحات مورد استفاده در هر یک از شرکت های سازنده ی دستگاه های MRI

Sequence Type SIEMENS General Electric Philips Hitachi Toshiba Spin Echo SE SE SE SE SE Gradient Echo GRE GRE Fast Field Echo (FFE) GE Field Echo Spoiled Gradient Echo FLASH SPGR T1-FFE RF Spoiled SARGE, RSSG Fast FE Coherent Gradient Echo FISP GRASS FFE Rephased SARGE SSFP Steady-State Free Precession…

QISS: Quiescent Interval Single-Shot

بیش از ۲۰۰ ملیون نفر در سراسر دنیا از بیماری های عروق محیطی رنج می برند. کانترا اندیکاسیون های ماده ی کنتراست استفاده از آن را برای تعدا کثیری از این بیماران دچار چالش کرده است، با استفاده از سکانس تصویربرداری QISS در سیستم زیمنس می توان به این محدودیت…

GOBrain Protocols

این پروتکل، یک آزمون ۵ دقیقه ای تشخیصی از مغز است و شامل ۵ پروتکل تشخیصی MRI مهم مغز بوده و با سکانس های پالسی بهینه شده جمع آوری می شود. جهت دهی و تعیین موقعیت مقاطع تصویر با تکنولوژی موقعیت دهی اتوماتیک مقاطع و بر اساس لندمارک های آناتومیکی…

SIEMENS biomatrix

هر بیمار ویژگی های جسمی و مشخصه های فیزیکی خاص خود را دارد. این ویژگی های فیزیکی و زیستی هر بیمار و تنوع در آن و روش برخورد تکنولوژیست با بیمار و سیستم MRI گاهی اوقات باعث ایجاد خطا در تصویربرداری از بیمار می شود. پس باید به این ویژگی…

Syngo ZOOMit

این تکنولوژی اولین کاربرد بالینی برای تکنولوژی ارسال موازی می باشد. با استفاده از این تکنولوژی عرضه شده توسط شرکت زیمنس، Syngo ZOOMit از پالس های تحریکی دینامیک برای تصویربرداری با FOV انتخابی (زوم شده)، بدون آرتیفکت تا شدگی یا آلیازینگ استفاده می کند. این تصویربرداری همچنین سریعتر و با آرتیفکت…